MMC ( MANAGEMENT AND MARKETING CENTER )
เป็นการรวมตัวของทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
ด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ด้านการตลาด และด้านบริหารและพัฒนาธุรกิจ
มีประสบการณ์การทำงานทั้งกับบริษัทของคนไทย และบริษัทข้ามชาติมากกว่า 25 ปี
 

MMC ( MANAGEMENT AND MARKETING CENTER ) 
ให้บริการด้านการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับธุรกิจ
ให้คำปรึกษาและวางแผนพัฒนาองค์กรทุกประเภทธุรกิจ และให้คำปรึกษาท่านที่
สนใจประกอบธุรกิจค้าปลีก พัฒนาธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิม ร้านโชห่วย  
ร้านค้าส่งในท้องถิ่น ตลาดสด ตลาดนัด ให้เป็นธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ทุกรูปแบบ
ให้คำปรึกษาการวางแผนการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การสร้าง Brand การทำ CSR
ออกแบบโครงการ ร้านค้า อาคารสถานที่ ให้มีความโดดเด่น ทันสมัย สวยงาม
เพื่อสะท้อนความเป็นผู้นำในธุรกิจ

MMC ( MANAGEMENT AND MARKETING CENTER ) 
ประกอบด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์เป็นผู้บริหาร ในบริษัทที่มีระบบการบริหารจัดการ 
สมัยใหม่ และบริษัทที่บริหารงานแบบครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ  
ทำให้ทีมงานสามารถวางกลยุทธ์การบริหาร ที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบ
และเหมาะสมกับธุรกิจของคนไทย สามารถให้คำปรึกษา ให้แนวทางและ
วิธีการแก้ปัญหาที่องค์กรธุรกิจในปัจจุบันกำลังเผชิญ

 
 
Copyright@2012 Management and Marketing Center (MMC)