MMC ( MANAGEMENT AND MARKETING CENTER )
   ເປັນການລວມຕົວຂອງທີມງານທີ່ມີປະສົບການ  ແລະຄວາມຊ່ຽວຊານ ດ້ານການບໍລິຫານ  ແລະພັດທະນາອົງການ/
   ດ້ານການຝຶກອົບຮົມແລະພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ/ ດ້ານການຕະຫຼາດ/
   ດ້ານການບໍລິຫານແລະພັດທະນາທຸລະກິດຄ້າຂາຍຍ່ອຍທຸກຮູບແບບ
   ມີປະສົບການການເຮັດວຽກທັງກັບບໍລິສັດຂອງຄົນໄທຍແລະບໍລິສັດຂ້າມຊາດ
 

MMC ( MANAGEMENT AND MARKETING CENTER ) 
ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການຝຶກອົບຮົມແລະພັດທະນາບຸກຄະລາກອນທຸກລະດັບທັງອົງການ
ອອກແບບຫຼັກສູດໃຫ້ເໝາະສົມກັບທຸລະກິດ ວາງລະບົບການບໍລິຫານງານຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນ
ໃຫ້ຄຳປຶກສາແລະວາງ ແຜນພັດທະນາອົງການທຸກປະເພດທຸລະກິດ  ແລະໃຫ້ຄຳປຶກສາທ່ານທີ່
ສົນໃຈປະກອບທຸລະກິດຄ້າຂາຍຍ່ອຍ  ພັດທະນາທຸລະກິດຄ້າຂາຍດັ້ງເດີມ ຮ້ານຄ້າສົ່ງໃນທ້ອງຖິ່ນ
ຕະຫຼາດສົດຕະຫຼາດນັດ  ໃຫ້ເປັນທຸລະກິດຄ້າຂາຍຍ່ອຍສະໄໝໃໝ່ທຸກຮູບແບບ
ໃຫ້ຄຳປຶກສາວາງແຜນການຕະຫຼາດ  ສ້າງກົນລະຍຸດຕະຫຼາດ ການສ້າງ Brand
 ວາງລະບົບການບໍລິຫານຄວາມສຳພັນກັບລູກຄ້າ (CRM)  ການເຮັດ CSR
ອອກແບບໂຄງການ   ຮ້ານຄ້າ  ອາຄານສະຖານທີ່  ໃຫ້ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ  ທັນສະໄໝ  ສວຍງາມ
ເພື່ອສະທ້ອນຄວາມເປັນຜູ້ນຳທາງທຸລະກິດ

MMC ( MANAGEMENT AND MARKETING CENTER ) 
ປະກອບດ້ວຍທີມງານທີ່ມີປະສົບການເປັນຜູ້ບໍລິຫານ  ໃນບໍລິສັດທີ່ມີລະບົບການບໍລິຫານຈັດການ 
ສະໄໝໃໝ່  ແລະບໍລິສັດທີ່ບໍລິຫານງານແບບຄອບຄົວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
ເຮັດທີມງານສາມາດວາງກົນລະຍຸດການບໍລິຫານທີ່ມີປະສິດທິພາບເປັນລະບົບ
ແລະເໝາະສົມກັບທຸລະກິດ  ສາມາດໃຫ້ຄຳປຶກສາໃຫ້ແນວທາງແລະ
ວິທີການແກ້ປັນຫາທີ່ອົງການທຸລະກິດໃນປະຈຸບັນກຳລັງປະເຊີນ.

MMC ( MANAGEMENT AND MARKETING CENTER

129/2 Vipavadee Soi 18, Vipavadee Rd. Jatujak, Banngkok 10900.

website : www.mmcdevelopment.com
Mobile : +668-8858-7159
             +668-1491-1234
E-mail  : yohan-yo@hotmail.com


 

MMC - MANAGEMENT AND MARKETING CENTER

ຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ  ພັດທະນາອົງການ/ບຸກຄົນ

 
Copyright@2012 Management and Marketing Center (MMC)