ให้บริการจัดอบรมและพัฒนาบุคลากร

จัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของการสำรวจและวิเคราะห์อย่างรอบด้าน
จากทุกสายงานในองค์กร ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีทักษะที่สมดุลกับ
ตำแหน่งหน้าที่ มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร สอดคล้องกับทิศทางของการดำเนินธุรกิจ สามารถตอบสนองความ
ต้องการขององค์กรทั้งด้านการแก้ปัญหาความบกพร่องในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของ
บุคลากรทุกระดับให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ นโยบายของผู้บริหารและความคาดหวังขององค์กร

 
 • จัดทำแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ
  นโยบายผู้บริหารและสภาพการแข่งขันของธุรกิจ
 • ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ตามความต้องการขององค์กรต่างๆ
 • หลักสูตรเข้มข้นอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธ์การเพิ่มกำไรให้ธุรกิจ ท่ามกลางเศรษฐกิจชะลอตัว และการแข่งขันที่รุนแรง ”
 • สร้างพลังองค์กรด้วยหลักสูตร “ Working together ” เพื่อสร้างทีมงานและพัฒนาทีมงาน สร้างความ
  เปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ให้คนในองค์กรหันมาพัฒนาตนเอง รักงานที่ทำ ทำงานอย่างทุ่มเท รักองค์กร
  และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข  
 • หลักสูตรพิเศษ สำหรับธุรกิจที่มีระบบการบริหารเป็น shop และสาขา  
  มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แต่ละ shop และสาขา ให้สามารถสร้างความสำเร็จใน 3 เป้าหมายสำคัญ
  คือความสำเร็จด้านยอดขาย การให้บริการที่ประทับใจ ทีมงานมีคุณภาพและมีความสุขในการทำงาน
ให้คำปรึกษาท่านที่สนใจ
ประกอบธุรกิจค้าปลีก
 
และพัฒนาธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิม
ให้เป็นธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

Read more >
 
Next   1 | 2
 
 
Copyright@2012 Management and Marketing Center (MMC)