ให้คำปรึกษาท่านที่สนใจประกอบธุรกิจค้าปลีก  และพัฒนาธุรกิจค้าปลีก

การแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบันทวีความรุนแรงมากขึ้น  ส่วนหนึ่งมาจากการเปิดเสรีทางการค้าที่มีมากขึ้น การเข้ามาของแหล่งทุน
ผู้ประกอบการข้ามชาติ  ที่มีความพร้อมในทุกด้าน  ทั้งกลยุทธ์ทางการตลาด  เทคโนโลยี่ ที่ทันสมัยและเงินทุนมหาศาล
เห็นได้จากธุรกิจค้าปลีกต่างชาติทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก  ที่หลั่งไหลมาขยาย ร้านค้าปลีกของตนเอง ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
ทำให้ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมของคนไทย เช่น  ร้านโชห่วย ร้านค้าส่งทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ตลาดสด  ต่างได้รับผลกระทบ

สาเหตุสำคัญ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในธุรกิจค้าปลีกนั้นมีผลมาจากพฤติกรรม  ความต้องการและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค  ที่ต้องการความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้น  จึงนิยมซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านมินิมาร์ท  และซูเปอร์มาร์เก็ต  รวมทั้งห้างค้าปลีกสมัยใหม่มากขึ้น  ในขณะที่ร้านค้าปลีกของคนไทย (ร้านค้าปลีกในท้องถิ่น)  ไม่ปรับตัวจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 

MMC  (Management  and  Marketing  Center )
ให้คำปรึกษาวางแผนและดำเนินการเพื่อให้ผู้ประกอบการ  สามารถมีธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ทุกรูปแบบ 
พร้อมระบบการบริหารภายในที่มีประสิทธิภาพ  ให้คำปรึกษาทุกระบบงานของธุรกิจค้าปลีก

 

 

 

  สร้างยุทธศาสตร์องค์กร  
 
 

เพื่อเป้าหมายสำคัญ คือ กำไรและการเติบโต
ก้าวข้ามการเป็นธุรกิจที่น่าเป็นห่วง ไปสู่ธุรกิจที่มีอนาคต
และการขยายธุรกิจสู่
AECตลาดแห่งโอกาส

 

      กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญและจัดทำแผนกลยุทธ์ 4 ด้านหลัก

 

1.กำไรและการเติบโต
2.กลยุทธ์การตลาด
3.ประสิทธิภาพของระบบการบริหารภายใน
4.ด้านทรัพยากรบุคคล

 
  MMC – MANAGEMENT  AND  MARKETING  CENTER 
สร้างยุทธศาสตร์บนพื้นฐานของข้อมูลจริง เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจยุคดิจิทัล วิเคราะห์
ศักยภาพของธุรกิจจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรคและปัจจัย ความสามารถในการแข่งขัน   แนวโน้มการเติบโต
 

วางแผนการตลาด

  • ให้คำปรึกษาและวางแผนขยายธุรกิจสู่ตลาด AEC
  • วางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับธุรกิจยุคดิจิทัล
  • ให้คำปรึกษาการทำ CSR

 

 
 
 
ให้คำปรึกษาท่านที่ต้องการปรับองค์กรและพัฒนาองค์กร

 

 

องค์กรธุรกิจหลายแห่งประสบความสำเร็จ ทั้งๆที่สินค้าหรือบริการแทบไม่มีความแตกต่างกับองค์กรธุรกิจ
ที่ไม่ประสบความสำเร็จ หากพิจารณาจากภายนอกอาจมองไม่ออก แต่ในความเป็นจริงองค์กรธุรกิจที่ประสบ
ความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จมีความแตกต่างกันในส่วนที่สำคัญ 2 ส่วนคือ

ความแตกต่างในวิสัยทัศน์วิธีคิดของผู้บริหาร และพฤติกรรมของบุคลากร

ความแตกต่างแม้ในส่วนที่เล็กน้อย  และมักเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่มองข้าม
เช่น วิธีการสื่อสารของผู้บริหารกับพนักงาน ก็ส่งผลต่อความแตกต่างในผลประกอบการ

   

ธุรกิจเติบโตด้วย เงินทุน ระบบ บุคลากร กลยุทธ์ 
และความรักของคนในองค์กร

ทุกปัจจัยของการดำเนินธุรกิจมีความสำคัญ  องค์กรต้องบริหารปัจจัยเหล่านี้ 
เพื่อสร้างและรักษาความสามารถในการแข่งขัน 

 

 

MMC  (MANAGEMENT  AND  MARKETING  CENTER) 
ให้คำปรึกษาการปรับองค์กร  กำหนดทิศทางองค์กร  พัฒนาระบบการบริหารภายใน

                       ให้คำปรึกษาสร้างกลยุทธ์เติบโต เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและการขาย การขยายสาขา
                        การสร้าง Brand  สร้างภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือขององค์กรและผลิตภัณฑ์
                       ให้คำปรึกษาสำหรับองค์กรที่ไม่พร้อมจะโต  แต่มุ่งเน้นการรักษาสถานะเดิมของธุรกิจ 
                        หรือขยายขนาดของธุรกิจเพียงเล็กน้อย
                       ให้คำปรึกษาและสร้างกลยุทธ์ฟื้นฟู  มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ 
                        การลดค่าใช้จ่ายและขนาดของหน่วยงานในองค์กร  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็นองค์กรใหม่ 
                        ที่มีระบบงานกะทัดรัดและประหยัด  ทำให้ทุกหน้าที่ขององค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้
                        สามารถกลับไปดำเนินกลยุทธ์เติบโตได้อีก 
   

 
 
Next   1 | 2
 
 
Copyright@2012 Management and Marketing Center (MMC)
 
Untitled Document