Home About Us Services   Contact Us
 

ທ່າມກາງກະແສການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານການ
ຜະລິດການຕະຫຼາດແລະການໃຫ້ບໍລິການ

ອົງການທຸລະກິດຕ້ອງພ້ອມທີ່ຈະ
ປ່ຽນແປງແລະພັດທະນາຕົນເອງເພື່ອໃຫ້
ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ຢູ່ລອດແລະເຕີບໂຕຢ່າງໝັ້ນຄົງ

ການເພີ່ມສັກກະຍະພາບທາງການແຂ່ງຂັນໃນ
ດ້ານທຸລະກິດຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສຳຄັນ
ມາຈາກການມີລະບົບການບໍລິຫານຈັດການພາຍ
ໃນທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະການພັດທະນາບຸກ
ຄະລາກອນຢ່າງເໝາະສົມແລະເປັນລະບົບ

ເພາະອົງການທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້
ນະພາບແລະມີລະບົບການບໍລິຫານຈັດການ
ທີ່ມີປະສິດທິພາບ

 
    MMC ( MANAGEMENT AND MARKETING CENTER ) ທີ່ປຶກສາດ້ານການບໍລິຫານແລະພັດທະນາອົງການ
    ພ້ອມທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານຢ່າງໃກ້ຊິດພັດທະນາອົງການແລະບຸກຄະລາ
    ກອນເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນໃຫ້ທຸລະກິດຢູ່ລອດສາມາດສ້າງກຳໄລໄດ້ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
   
ຈັດຝຶກອົບຮົມແລະພັດທະນາບຸກຄະລາກອນທຸກລະດັບ
 • ໃຫ້ບໍລິການແລະໃຫ້ຄຳປຶກສາການບໍລິຫານງານ ຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນ/
  ບໍລິຫານງານຝຶກອົບຮົມແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນທັງອົງການອອກແບບຫຼັກສູດ
  ໃຫ້ເໝາະສົມກັບທຸລະກິດແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງອົງການ

 • ໃຫ້ຄຳປືກສາແລະສ້າງແຜນພັດທະນາອົງການແລະບຸກ
  ຄະລາກອນຢ່າງເປັນລະບົບສອດຄ່ອງກັບກົນລະຍຸດທຸລະກິດ
 • ຈັດຫຼັກສູດພິເສດສຳລັບທຸລະກິດທີ່ມີການ ບໍລິຫານເປັນ shop ແລະສາຂາ
 • ຈັດຫຼັກສູດ "Working together" ເພື່ອສ້າງທີມງານແລະພັດທະນາທີມງານ Read more >

ໃຫ້ຄຳປຶກສາການພັດທະນາອົງການແລະພັດທະນາທຸລະກິດຄ້າຂາຍຍ່ອຍ

 • ໃຫ້ຄຳປຶກສາແລະວາງລະບົບການບໍລິຫານຈັດການພາຍໃນ
  ວາງແຜນການບໍລິຫານແລະພັດທະນາອົງການທຸກປະເພດທຸລະກິດ
 • ໃຫ້ຄຳປຶກສາທ່ານທີ່ສົນໃຈປະກອບທຸລະກິດຄ້າຂາຍຍ່ອຍຮ້ານຄ້າຂະໜາດນ້ອຍແລະໂຄງການ
 • ປັບປຸງແລະພັດທະນາທຸລະກິດຄ້າຂາຍຍ່ອຍແບບດັ້ງເດີມໃຫ້ເປັນທຸລະກິດຄ້າຂາຍສະໄໝໃໝ່
 • ໃຫ້ຄຳປຶກສາການບໍລິຫານພື້ນທີ່ໃຫ້ເຊົ່າແລະຈັດຫາກຸ່ມລູກຄ້າຜູ້ເຊົ່າຫຼັກ (Anchor Tenant)
  ແລະກຸ່ມລູກຄ້າຜູ້ເຊົ່າຮ່ວມ ( Co-Tenant ) Read more >

ວາງແຜນການຕະຫຼາດ

 • ໃຫ້ຄຳປຶກສາແລະວາງແຜນການຕະຫຼາດການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນການສ້າງ Brand
  ການສ້າງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືແລະການພັດທະນາອົງການການເຮັດ CSR
 • ໃຫ້ຄຳປຶກສາການພັດທະນາຕະຫຼາດການເພີ່ມຍອດຂາຍການຂະຫຍາຍສາຂາການຕໍ່ຍອດທາງທຸລະກິດ
 • ໃຫ້ຄຳປຶກສາແລະຕໍ່ຍອດໂຄງການຮ້ານຄ້າສຳນັກງານອາຄານສະຖານທີ່ໃຫ້ມີຄວາມໂດດເດັ່ນທັນສະໄໝສວຍງາມສະທ້ອນ
  ຄວາມເປັນຜູ້ນຳໃນທຸລະກິດ Read more >
 
 
Copyright@2012 Management and Marketing Center (MMC)